Тренинзи
март 13, 2024
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
Тренинзи
февруари 1, 2024
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
Тренинзи
декември 27, 2023
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
Тренинзи
декември 27, 2023
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина
Тренинзи
декември 27, 2023
Тренинг за развивање на стандардни оперативни процедури за инспекција
Тренинзи
декември 27, 2023
Тренинг за како да се дефинираат најсоодветните индикатори за следење на квалитетот на воздухот
Тренинзи
декември 12, 2023
Обука на тема „Справување со загадувањето на воздухот – јакнење на јавната свест за проблемите и можните решенија“
Тренинзи
декември 12, 2023
Тренинг за креирање на координативна платформа за чист воздух
Тренинзи
декември 12, 2023
Како да се обезбедат податоци за подготовка на солидни планови за квалитет на воздух
Тренинзи
декември 10, 2023
Обука на тема „Мерење на суспендирани честички – зошто и како?“
Тренинзи
декември 5, 2023
Тренинг за дизајнирање на програма за субвенции кои ќе одговорат на потребите на различни групи на граѓани
Тренинзи
декември 5, 2023
Тренинг за инспекциски надзор во животната средина
Тренинзи
ноември 16, 2023
Тренинг за подготовка на локален план за квалитет на амбиентен воздух