Тренинг за развивање на стандардни оперативни процедури за инспекција
Скопје

Тема на тренинг: Развивање на стандардни оперативни процедури за инспекција и поднесување месечни/годишни планови за инспекција

Датум: 16.02.2024

Локација: Скопје

Други содржини кои можеби ќе те интересираат