Обуки
ноември 23, 2023
Оценка на потребите за градење на капацитетите во пет пилот општини и тренинг план
март 29, 2024
Тренинг за добри практики за справување со аерозагадувањето
март 25, 2024
Тренинг за урбанистичко планирање и заштита на животна средина
март 13, 2024
Тренинг за инспекциски надзор во специјални случаи
декември 18, 2023
Тренинг за развивање на координативна платформа за чист воздух