декември 27, 2023
Споделување добри практики за квалитет на воздухот од: Македонија, регионот и пошироко
декември 27, 2023
Тренинг на тема урбанистичко планирање и заштита на животната средина
март 13, 2024
Одржан тренинг на тема: „Едукација за специјални случаи на аерозагадување”
февруари 1, 2024
Тренинг за дефинирање на соодветните индикатори за мониторинг на плановите за квалитет на амбиентен воздух
декември 27, 2023
Тренинг за развивање на стандардни оперативни процедури за инспекција
декември 27, 2023
Тренинг за како да се дефинираат најсоодветните индикатори за следење на квалитетот на воздухот
декември 12, 2023
Тренинг за креирање на координативна платформа за чист воздух
декември 12, 2023
Обука на тема „Справување со загадувањето на воздухот – јакнење на јавната свест за проблемите и можните решенија“
декември 12, 2023
Како да се обезбедат податоци за подготовка на солидни планови за квалитет на воздух