Тренинг за подготовка на локален план за квалитет на амбиентен воздух
Универзитет ‚‚Гоце Делчев‘‘ - Штип

Тема на тренинг: Подготовка на локален план за квалитет на амбиентен воздух

Датум: 16.11.2023 година

Локација: Универзитет ‚‚Гоце Делчев‘‘ – Штип

 

Повеќе информации од тренингот може да најдете овде

Други содржини кои можеби ќе те интересираат