Мерки / Тип на честички / SO2
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
јануари 24, 2024
Поттикнување на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии
декември 10, 2023
Забрана за горење јаглен во грејните тела во домаќинствата
декември 10, 2023
Поттикнување на компаниите да воведуваат системи за ефикасно користење на енергијата
декември 4, 2023
Редовни и зајакнати контроли на инсталациите со А и Б еколошки дозволи и субјектите со одобрен елаборат за заштита на животната средина
септември 22, 2022
Поддршка за развој на инвестициски проекти за чист воздух
септември 22, 2022
Едукација и информирање
септември 22, 2022
Подобрување на процедурите и услугите на општините и Град Скопје
септември 22, 2022
Подобрување на локалната регулатива за чист воздух