Мерки / Тип на честички / PM2
февруари 2, 2024
Спроведување на зелени јавни набавки
февруари 2, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
февруари 2, 2024
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
февруари 1, 2024
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
февруари 1, 2024
Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
февруари 1, 2024
Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
февруари 1, 2024
Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
февруари 1, 2024
Замена на старите системи за греење на домаќинствата кои користат фосилни горива со високо ефикасни печки на пелети