Мерки / Тип на честички / NMVOC
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 22, 2024
Означување на пешачки зони
февруари 22, 2024
Денови без автомобил
февруари 22, 2024
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
февруари 2, 2024
Спроведување на зелени јавни набавки
февруари 2, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
февруари 2, 2024
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
февруари 2, 2024
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
јануари 24, 2024
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот