Мерки / Тип на честички / PM10
март 18, 2024
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
март 15, 2024
Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
март 15, 2024
Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
март 15, 2024
Аеросолизација за период кога има висока концентрација на загаденост на воздухот
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
февруари 13, 2024
Дополнителна имплементација на политиката за Зелени јавни набавки од аспект на возила кои ги користи Градот Струмица и општините во Струмичкиот регион
февруари 13, 2024
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
февруари 13, 2024
Пренасочување сообраќај
февруари 13, 2024
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови