Мерки / Тип на честички / CO и NMVOC
март 15, 2024
Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
март 15, 2024
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
февруари 2, 2024
Еколошка сообраќајна мобилност
февруари 2, 2024
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
февруари 2, 2024
Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот