Спроведување на зелени јавни набавки
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Зеленило
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5CONMVOCPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Општинските власти при набавка на производи и услуги треба задолжително да посветат внимание на исполнување на еколошките стандарди за производите и применетите зелени технологии при
реализација на услугитеПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Поттикнување на примената на еколошки производи и услуги при реализирање на јавните функции на локалните власти
Индикатори за следење на имплементацијата

број на реализирани зелени јавни набавки на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки
  • Поттикнување на примената на еколошки производи и услуги при реализирање на јавните функции на локалните власти,
  • едукација на службите за јавни набавки со цел подготовка на зелени технички спецификации во рамките на постапките за јавни набавки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
  • реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства
Буџет
реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства