Мерки
 
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
 
Замена на системите за греење кои користат фосилните горива како енергенс во административните и образовните институциии
 
Зачестено миење на улици и тротоари во централно градско подрачје и густо населени места
 
Аеросолизација за период кога има висока концентрација на загаденост на воздухот
 
Проширување на гасоводната мрежа на Општина Куманово
 
Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста од животната средина и квалитетот на воздухот
 
Означување на пешачки зони
 
Денови без автомобил
 
Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
 
Поддршка за користење возила со ниски или нула емисии
 
Пренасочување сообраќај
 
Дополнително намалување на сообраќајниот метеж: синхронизирање на семафорите и замена на семафори со кружни текови
 
Проширување на зоните со забранет сообраќај на тешки товарни возила
 
Студија за формирање зони со ниски емисии (LEZ-Low emission zone) во центарот на градот
 
Спроведување на зелени јавни набавки
 
Еколошка сообраќајна мобилност
 
Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
 
Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
 
Спроведување на зелени јавни набавки
 
Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
 
Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
 
Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
 
Препорака за користење модерни извори на енергија (соларна, геотермална итн.)
 
Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
 
Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти