Спроведување на едукативни кампањи за зголемување на свеста на децата за важноста животната средина и квалитетот на воздухот
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
АдминистративнаЈавна свест
Сектор
КомуникацијаОбразование
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5SO2
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Со цел едукација на децата како ранлива категорија на граѓани за значењето на чистата животна средина и чистиот воздух потребно е спроведување на едукативни кампањи почнувајќи од предучилишните установи, основните и средните училишта со цел подигање на свеста за индивидуалното делување во насока на заштита на животната средина.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
подигање на јавната свест кај најмладото население за значењето на животната средина
Индикатори за следење на имплементацијата

број на спроведени едукативни кампањи

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
не бара дополнителни финансиски средства