Редовни и зајакнати контроли на инсталациите со А и Б еколошки дозволи и субјектите со одобрен елаборат за заштита на животната средина
0%
декември 4, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Индустрија
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOxPM10SO2
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

За да се обезбеди доследно почитување на обврските на инсталациите за контролирано емитирање на загадувачки супстанции во воздух кои се дефинирани во издадените А или Б еколошки дозволи или одобрените елаборати за заштита на животната среидна потребни се редовни и зајакнати инспекциски контролиПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

Подигање на капацитетите на инспекциските служби на локално и национално ниво

Цел
Намалување на емисиите од индустријата согласно важечката законска регулатива со кој се регулира работата на инсталациите кои подлежат на издавање на А или Б еколошка дозвола
Индикатори за следење на имплементацијата

Број на спроведени инспекциски надзори

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • Се очекува локално намалување на концентрациите на загадувачки материи во воздухот
  • Намалувањето на емисиите од индустријата долгорочно ќе придонесат за подобрување на квалитетот на воздухот на локално, регионално и национално ниво
  • Со примена на оваа мерка ќе се обезбедат континуирани податоци за количествата на емитирани загадувачки супстанции од насочените извори од индустриските објекти
Период на имплементација
Финансии

Индиректно ќе бидат потребни значителни финансии кои треба да ги обезбедат операторите на инсталациите со цел исполнување на обврските согласно дозволата и отстранување на евентуално констатираните неправилности со цел намалување на емисиите во воздух

Буџет