Поттикнување на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Индустрија
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOxPM10SO2
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Воведувањето на најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии притоа употреба на еколошки горива како реагенси е со цел намалување на потрошувачката на енергија, намалување на количините на генериран индустриски отпад и онаму каде е применливо повторно користење на отпадот како енергенс.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од индустријата и повторно искористување на отпадот како енергенс
Индикатори за следење на имплементацијата

број на компании во кои се воведени најдобри достапни практики за заштита на животната средина и користење на напредни технологии со ниски емисии

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
потребни се значителни финансии кои треба да ги обезбедат операторите на инсталациите со цел воведување на нови напредни технологии заради што потребна е финансиска помош за компаниите кои ќе изразат интерес за воведување на нова напредна технологија