Поттикнување на компаниите да воведуваат системи за ефикасно користење на енергијата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Индустрија
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOxPM10SO2
Одговорна институција за спроведување
ВладаМинистерство за економијаОпштина Кавадарци

Во индустријата е потребно воведување на системи за ефикасно користење на енергијата со цел заштеда на енергија и зголемување на производството со исто количество на енергија. На локално ниво општината може во соработка со централната власт да организира информативни кампањи за значењето и придобивките од воведувањето на системите за ефикасно користење на енергијатаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите од индустријата
Индикатори за следење на имплементацијата

Број на компании во кои се имплементирани системи за заштеда на енергија

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • се очекува локално намалување на концентрациите на загадувачки материи во воздухот
  • Намалувањето на емисиите од индустријата долгорочно ќе придонесат за подобрување на квалитетот на воздухот на локално, регионално и национално ниво
  • намалени трошоци за енергија на компаниите, зголемување на
    производството
Период на имплементација
Континуирано
Финансии

На локално ниво трошоците се минимални и произлегуваат од спроведување на информативните кампањи. Потребни се значителни финансии кои треба да ги обезбедат компаниите за воведување на системи за ефикасно користење на енергијата заради што е потребна финансиска помош за компаниите во форма на грантови или заеми

Буџет