Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5CONMVOCPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
надлежните институции од централната властОпштина Гостиварцентар за јавно здравје

Спроведување на информативни и едукативни кампањи за подигање на јавната свест во однос на здравствените ризици предизвикани од изложеноста на населението на амбиентен воздух со нарушен квалитетПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

интегрирање на мерката со програмите за заштита на квалитетот на воздухот на локално и регионално ниво, 

Цел
Поттикнување свесност кај населението за превземање на акции во насока на намалување на загадувањето со цел минимизирање на негативните ефекти врз здравјето предизвикани од зголемено загадување на воздухот
Индикатори за следење на имплементацијата

оваа мерка нема моментално да влијае на подобрување на состојбите, но долгорочно е за очекување дека ќе придонесе кон менување на навиките и вклучување на секој поединец во акциите за намалување на загадувањето на воздухот

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар, Центар за јавно здравје Гостивар и надлежните институции од централната власт
Дополнителни придобивки

оваа мерка нема моментално да влијае на подобрување на состојбите, но долгорочно е за очекување дека ќе придонесе кон менување на навиките и вклучување на секој поединец во акциите за намалување на загадувањето на воздухот

Период на имплементација
долгорочно
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари годишно

Буџет
трошоците за реализација на оваа мерка се незначителни во однос на придобивките и истите може да се обезбедат од буџетот Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари годишно