Замена системите за греење кои користат фосилни горива како енергенс во административните и образовните институции
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката

Во административните, комерцијалните и образовните објекти кои се во надлежност на Општина Гостивар а кои користат огревно дрво или нафта за загревање потребно е системите за греење да се заменат со поефикасни печки на пелети или инвертер уреди и со поставување на соларни панели.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

интегрирање на мерката со програмите за заштита на квалитетот на воздухот на локално и регионално ниво

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од административните и образовните објекти
Индикатори за следење на имплементацијата

број на административни и образовни објекти во кои се заменети системите за греење на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар, јавни претпријатија во надлежност на општината, Министерство за здравство за објектите за кои се во негова надлежност и Министерство за образование и наука за објектите кои се во негова надлежност
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
2-3 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно

Буџет
финансиските средства за реализација на оваа мерка треба да се обезбедат од државниот буџет преку Министерството за здравство и Министерството за образование и наука или од финансиските средства предвидени за реализација на Програмата за развој наПолошкиот регион Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно