Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
0%
февруари 2, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5CONMVOCPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Усвојување на препораки и пропишување на санкции со цел елиминирање на користењето на отпадните материјали и материјали со сомнителен квалитет за загревање на домовитеПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата , се намалува изложеноста на опасни штетни материи во самите домови ,
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во воздухот на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Државна власт, Министерство за локална самоуправа и општински инспекциски служби
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
5 години
Финансии
Буџет
За ефикасна реализација на оваа мерка потребна е дополнителна програма за финансирање на трошоците за набавка на прифатливи енергенси за загревање на домаќинствата особено во однос на ранливите категории (самохрани родители, корисници на социјална помош, инвалидизирани лица и др.) со цел надминување на енергетската сиромаштија. Проценка на потребните финансиски средства: /