Забрана за горење јаглен во грејните тела во домаќинствата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONOxPAHsPM10PM2.5SO2VOCs
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица

Горењето јаглен во грејните тела во домаќинствата постепено може целосно
да се забрани, затоа што горењето јаглен произведува и ослободува многу
штетни материи во самите домови, но и во атмосферата.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Целата е да се намалат емисиите на PM, PAHs и VOCs
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Струмица
Дополнителни придобивки

Се намалува изложеноста на загадувачки супстанции и во самите домови

Период на имплементација
Среден - долг
Финансии

Мерката предвидува мали административни трошоци за мониторинг и
спроведување на забраната. За таа цел, можеби ќе има потреба од
вработување на дополнителни инспектори за животна средина, меѓутоа
ваквите трошоци веројатно би биле мали.
Трошоците за усогласување со мерката паѓаат на товар на домаќинствата,
кои треба да се префрлат од греење на јаглен, што претставува многу евтин
огревен материјал, на друг начин на греење како на пр. централно парно
греење. Ова значи инвестиција за поставување нов систем за централно
греење во нивните домови, како и плаќање повисока цена по единица на
греење. Со податоците за бројот на домаќинства врз кои потенцијално би се
одразило ова може да се пресметаат вкупните трошоци за
усогласување со мерката, односно инвестициските трошоци за нови
приватни инсталации за греење кај просечното домаќинство, како и
разликата во цена помеѓу јагленот и новиот метод на греење по единица на
греење.

Буџет