“Градска” мониторинг мрежа за чист воздух
0%
септември 22, 2022
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Мониторинг
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONONO2NOxPM10PM2.5SO2
Одговорна институција за спроведување
Град СкопјеОпштини во Скопски регион

Иако и општините и Градот Скопје можат да направат своја мрежа за мониторинг за квалитетот на воздух, тоа до сега не беше пракса, најмногу заради големите трошоци за нејзино воспоставување и одржување. За мерење на квалитетот на воздухот во Скопскиот регион се користи мрежата на МЖСПП и повремено мерење со инструменти на компании за потреба на подготовка на студии, истражувања, подготовка на катастар на загадувачи и сл. Невладиниот сектор и граѓаните се организираа со поставување на неформална мрежа на сензори, која во комбинација со информации од мерните станици на МЖСПП е комбинирана во платформата Мој воздух, која служи како главен извор на информирање на граѓаните во Скопскиот регион.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
воспоставена градска мониторинг мрежа за воздух
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Финансии
Буџет
5,000,000 денари