Субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот за приклучување на гасификационен систем во Општина Куманово
25%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

субобезбедување на финансиски средства со кои ќе се субвенционира
приклучокот на домаќинствата кон постоечкот гасоводен систем во
Општина КумановоПрогрес на имплементација

Превземени чекори

за 2023год.

 субвенционирано 1.000.000ден. за 93 приклоци.

Планирани чекори

за 2024год.

субвенционирање на 86 приклучоци  на гасоводна мрежа, односно1.500.000 ден.

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
 • значително намалување на концентрациите особено на цврстите честички
  ПМ10 и ПМ2,5, а дополнително ќе се намалaт концентрациите на CO и
  NMVOC во амбиентниот воздух
 • масовно приклучување на домаќинствата на гасоводниот систем ќе
  придонесе за минимизирање на употребата на фосилни горива за
  загревање на домаќинствата во Општина Куманово со што значително ќе
  се подобри квалитетот на водухот особено во студените месеци кога се
  регистрира најголемо загадување на водухот
 • се очекуваат позитивни влијанија кои ќе произлезат од намалување на
  трошоците кои ги имаат домаќинствата за загревање на домовите и
  поголема заштеда на енергија
Период на имплементација
5 години
Финансии

потребно е континуирано обезбедување на финансиски средства од
буџетот на Општина Куманово или преку програми за финансирање во
рамките на достапните фондови
Проценка на потребните финансиски средства: 6.000.000,00 денари

Буџет
6.000.000 ден.