Проширување на зоните со забранет сообраќај на тешки товарни возила
0%
февруари 13, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONO2PM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување

Обемот на сообраќај на тешки товарни возила може да се намали на локално ниво со дефинирање на зони каде што ќе постои забрана за сообраќај на тешки товарни возила. Прогрес на имплементација

Превземени чекори

Веќе има улици кои се назначени како улици за товарен сообраќај во Струмица. Спроведувањето на терен го врши Министерството за внатрешни работи.

Планирани чекори

Потребно е пренасочување на сообраќајот, промени во товарниот транспорт и нови возила (лесни товарни возила) Можеби ќе бидат потребни промени за деловните субјекти.

Цел
Намалување на емисиите од тешки товарни возила на локално ниво
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Град Струмица, , Министерство за внатрешни работи
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Среден - долг
Финансии
Буџет
Во поглед на обемот на трошоците, истите би биле помали, бидејќи мерката се однесува само на тешките товарни возила и затоа нема да има потреба од воспоставување специјално наменети зони и пренасочување на значителен број на приватни возила.