Промовирање на употребата на квалитетно огревно дрво за греење во домаќинствата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPAHsPM10PM2.5VOCs
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица

Обезбедување информации и совети на домаќинствата и граѓаните за
потребата да се користи само квалитетно дрво во печките и шпоретите,
како и за опасностите од горење несоодветни или отпадни материјали
(особено отпад од домаќинствата, но исто така и нуспроизводи од дрво,
обоени трупци итн.). Квалитетот на дрвото преставува важен аспект за
намалувањето на емисиитеПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Целата е да се намалат емисиите, особено емисиите на суспендирани честички кои потекнуваат од греењето во домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Струмица
Дополнителни придобивки

Се намалува изложеноста на загадувачки супстанции внатре во самите
живеалишта. Може да се зголеми енергетската ефикасност на самите
грејни тела

Период на имплементација
Може да започне веднаш
Финансии

Кампањата за информирање водена од страна на градските власти
причинува релативно мали административни трошоци. Овие трошоци
вклучуваат организација на кампањата (може да се појави и потреба од
вработување дополнителен персонал) како и дизајнирање, печатење и
дистрибуција на информативни материјали. Трошоците исто така зависат
од географскиот опсег на кампањата (на ниво на Струмица или на
национално ниво).

Буџет