Правилно управување со отпадот на локално и регионално ниво
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
АдминистративнаЈавна свестТехничка
Сектор
ИнфраструктураОбразование
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Јавни претпријатијаОпштина Кавадарци

Редовното собирање на комуналниот отпад како и правилното рециклирање, одлагање, преработка и постапување со комуналниот и индустрискиот отпад се неопходни за намалување на емисиите од отпадот.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од секторот отпад
Индикатори за следење на имплементацијата

количини на одложен отпад по вид на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
финансиски средства: 2.000.000,00 денари годишно