Почитување на забраната за палење на оган на отворено вклучително и палење на земјоделски отпад
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
ГрадежништвоЗемјоделиеИндустрија
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина КавадарциОпштински инспекциски служби

Треба да се осигура почитувањето на забраната за палење на оган на отворено и палење на земјоделски отпад преку редовни контроли од страна на инспекциските служби и санкционирање на прекршителите.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од секторот отпад
Индикатори за следење на имплементацијата

број на регистрирани прекршувања на забраната за палење оган на отворено

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
не бара дополнителни финансиски средства