Подигање на јавната свест за влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
0%
март 18, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Спроведување на едукативни и информативни кампањи за подигање на јавната свест во однос на здравствените ризици предизвикани од изложеноста на населението на амбиентен воздух со нарушен квалитет.Прогрес на имплементација

Превземени чекори

https://kumanovo.gov.mk/mladinska-akcija-za-chist-vozduh-proekt/

Планирани чекори

Едукација на населението.

Цел
Потикнување на свесност кај населението за превземање на акции во насока намалување на загадување со цел минимизирање на негативните ефекти врз здравјето предизвикани од зголемено загадување на воздухот.
Индикатори за следење на имплементацијата

Оценка на здравствените аспекти, подржани со загадувањето на воздухот.

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово, Центар за јавно здравје - Куманово
Дополнителни придобивки

Оваа мерка нема моментално да влијае на подобрување на состојбите, но долгорочно е за очекување дека ќе придонесе кон менување на навиките и вклучување на секој поединец во акциите за намалување на загадување на воздухот.

Период на имплементација
континуирано
Финансии

200.000,00ден 

Буџет