Изградба на велосипедски патеки
0%
јануари 23, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNO2
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Сообраќајната мобилност подразбира и обезбедување на потребната инфраструктура за возење велосипед.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

следење на концентрациите на загадувачки материи во воздухот во централните делови на градот Кавадарци

Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
2-3 години
Финансии
Буџет
Проценка на потребните финансиски средства: 1.500.000,00 денари