Зачестени контроли и вонредни технички прегледи на возилата учесници во сообраќајот
0%
јануари 23, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNO2
Одговорна институција за спроведување
Општина КавадарциОпштински инспекциски служби

Зачестените контроли и вонредните технички прегледи особено на тешките товарни возила и автобусите кои имаат голем удел во емисиите од сообраќајот.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Контрола исполнување на стандардите за дозволените емисии од возилата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на реализирани вонредни технички прегледи на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства