Забрана за употреба на енергенси со сомнителен квалитет за загревање на домовите
0%
декември 18, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина КумановоОпштински инспекциски служби

Усвојување на препораки и пропишување на санкции со цел елиминирање
на користењето на отпадните материјали и материјали со сомнителен
квалитет за загревање на домовитеПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции
    во воздух на локално ниво
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на
    локално ниво и намалување на негативните здравствени ефекти
  • се намалува изложеноста на опасни штетни материи во самите домови
Период на имплементација
5 години
Финансии

За ефикасна реализација на оваа мерка потребна е дополнителна
програма за финансирање на трошоците за набавка на прифатливи
енергенси за загревање на домаќинствата особено во однос на ранливите
категории (самохрани родители, корисници на социјална помош,
инвалидизирани лица и др.) со цел надминување на енергетската
сиромаштија.

Буџет