Забрана за греење на дрва во области со централно греење и греење на гас
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPAHsPM10PM2.5VOCs
Одговорна институција за спроведување
МЖСППОпштина Струмица

Согласно законодавството на локално ниво горењето дрва во мали печки и
шпорети може да се забрани или ограничи. Ова може да се примени главно
во области кои се покриени со централно греење и мрежа за гас.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Целата е да се намалат емисиите, особено емисиите на суспендирани честички кои потекнуваат од греењето во домаќинствата.
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Струмица
Дополнителни придобивки

Исто така се намалува изложеноста на загадувачки супстанции внатре во
самите живеалишта

Период на имплементација
Среден - долг
Финансии

Мерката предвидува мали административни трошоци за мониторинг и
спроведување на забраната. За таа цел, можеби ќе има потреба од
вработување на дополнителни инспектори за животна средина, меѓутоа
ваквите трошоци веројатно би биле мали.
Трошоците за усогласување со мерката паѓаат на товар на домаќинствата,
кои треба да се префрлат од греење на дрва, што претставува многу евтин
огревен материјал, на друг начин на греење како на пр. централно парно
греење. Ова значи дека домаќинствата треба да инвестираат во
поставување нов систем за централно греење во нивните домови, како и
плаќање повисока цена по единица на греење. Со податоците за бројот на
домаќинства врз кои потенцијално би се одразило ова може да се
пресметаат вкупните трошоци за усогласување со мерката, односно
инвестициските трошоци за нови приватни инсталации за греење кај
просечното домаќинство, како и разликата во цена помеѓу огревното дрво и
новиот метод на греење по единица на греење.

Буџет