Еколошка сообраќајна мобилност
0%
јануари 23, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNO2
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Унапредување на сообраќајната мобилност преку субвенционирање на набавка на велосипеди и електрични скутери.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

број на доделени субвенции за набавака на велосипеди

Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
Континуирано
Финансии
Буџет
Проценка на потребните финансиски средства: 300.000,00 денари годишно