Дефинирање области каде што е задолжително поврзувањето на новите објекти на мрежата од централно греење и мрезата за гас
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Регулаторна
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPAHsPM10PM2.5VOCs
Одговорна институција за спроведување
Општина Струмица

Градот може да определи области, особено нови области за градење, каде што сите
нови објекти мора да бидат поврзани на мрежата за сопствено централно парно
греење и мрежата на гасПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Целта е во основа да се намалат емисиите од греењето во домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата
Одговорна институција за следење на имплементација
Дополнителни придобивки

Се намалува потрошувачката на енергија на ниво на општина бидејќи производството
на топлинска енергија е поефикасно ако е централно

Период на имплементација
Среден - долг
Финансии

Административните трошоци за оваа мерка вклучуваат измени во регулаторните
упатства при планирањето на градот, како и мониторинг/спроведување на усогла-
сувањето со обврските, за кои може да биде потребен дополнителен персонал.
Сепак, во целина административните трошоци би биле мали.
Од аспект на трошоците за усогласување со мерката, оваа мерка подразбира
инвестиции во изградба на мрежата за централно парно греење со цел да се поврзат
новоизградените куќи, колективни згради вклучувајќи ја и можноста за изградба на
нови комбинирани електрани на обновливи извори. Овие трошоци би биле на товар
на приватните енергетски компании. Кај домаќинствата, трошоците за новите објекти
би се зголемиле со цел да се покријат новите инсталации за централно парно греење.
Во поглед на инфраструктурите инвестиции, се чини дека овие трошоци ќе бидат
значителни, меѓутоа тие зависат од големината на дефинираните области каде
централното парно греење би било задолжително. Трошоците може да се пресметаат
со податоци за бројот на домаќинствата кои би биле опфатени, како и согласно
потребниот обем на проширување на мрежата.

Буџет