Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Со цел ефикасно искористување на можностите за користење на соларната енергија, геотермалните пумпи за загревање и обезбедување на топла вода за домаќинствата потребно е субвенционирање на домаќинствата за користење на обновливи извори на енергијаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

Број на домаќинства во кои се користат обновливи извори на енергија на територија на Општина Кавадарци

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции во воздух
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за греење на домаќинствата и зголемена енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

Потребните финансиски средства за субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи треба да се обезбедат од буџетот на општината
Проценка на потребните финансиски средства: 2.000.000,00 денари годишно

Буџет