Субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи во домаќинствата
0%
февруари 1, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5 и COPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Со цел ефикасно искористување на можностите за користење на соларната енергија, геотермалните пумпи за загревање и обезбедување на топла вода за домаќинствата потребно е субвенционирање на домаќинствата за користење на обновливи извори на енергијаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

Потребно е обезбедување на достапност на соларните системи и геотермалните пумпи на пазарот.

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на домаќинства во кои се користат обновливи извори на енергија на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции во воздух и значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух

Период на имплементација
5 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 2.000.000,00 денари
годишно

Буџет
Потребните финансиски средства за субвенционирање на домаќинствата за набавка и поставување на сончеви колектори или геотермални пумпи треба да се обезбедат од буџетот на општината Проценка на потребните финансиски средства: 2.000.000,00 денари годишно