Промовирање на употребата на хибридни и електрични возила
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Инвестиција
Сектор
ЕнергетикаСообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

На ниво на локална самоуправа потребно е промовирање на употребата на хибридни и електрични возила од страна на локалната администрација и поддршка на корисниците на хибридни и електрични возила преку бесплатни паркинг места на паркиралиштата во градот или временски ограничено бесплатно полнење на возилата.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

број на регистрирани хибридни и електрични возила на територијата на Општина Кавадарци на годишно ниво

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
2-3 години
Финансии
Буџет
финансиски средства: 300.000,00 денари годишно