Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Континуирана кампања со издавање препораки и упатства за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објектиПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

 /

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • на локално ниво се очекува значително намалување на нивото на загадување доколку мерката се спроведува паралелно со спроведување на останатите мерки за намалување на загадувањето од домаќинствата
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • се намалува можноста за изложување на штетни материи во самите
    домови
Период на имплементација
1 година
Финансии

за спроведувањето на ваква кампања потребни се минимални финансиски средства од страна на општината и поединечно мали трошоци за домаќинствата за чистење на оџаците Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари годишно

Буџет