Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
0%
февруари 1, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
заштита на животна средина
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5 и COPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

Континуирана кампања со издавање препораки и упатства за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објектиПрогрес на имплементација

Превземени чекори

на локално ниво се очекува значително намалување на нивото на загадување доколку мерката се спроведува паралелно со спроведување на останатите мерки за намалување на загадувањето од домаќинствата

Планирани чекори

достапност на услуги за чистење на оџаците

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

греење во домаќинствата

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух

Период на имплементација
1 година
Финансии

200.000,00 денари
годишно

Буџет
за спроведувањето на ваква кампања потребни се минимални финансиски средства од страна на општината и поединечно мали трошоци за домаќинствата за чистење на оџаците Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари годишно