Препораки за правилно користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во индивидуалните стамбени објекти
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Континуирана кампања со издавање препораки и упатства за правилно
користење на печките на дрва и редовно чистење на оџаците во
индивидуалните стамбени објектиПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

/

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • на локално ниво се очекува значително намалување на нивото на
    загадување доколку мерката се спроведува паралелно со спроведување
    на останатите мерки за намалување на загадувањето од домаќинствата
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • се намалува можноста за изложување на штетни материи во самите
    домови
Период на имплементација
1 година
Финансии

за спроведувањето на ваква кампања потребни се минимални финансиски
средства од страна на општината и поединечно мали трошоци за
домаќинствата за чистење на оџаците
Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари

Буџет