Препораки за користење на обновливи извори на енергија во домаќинствата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Континуирана кампања за искористување на можностите за користење на
соларната енергија геотермалните пумпи за загревање и обезбедување на
топла вода за домаќинствата за оние домаќинства кои не можат да се
приклучат на гасоводната мрежаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции
    во воздух
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за греење на домаќинствата и зголемена
    енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

Трошоците за информативните кампањи се занемарливи во однос на
придобивките од реализацијата на оваа мерка. Со цел ефикасно
спороведување на мерката потребно е да се воведе програма за
субвенционирање на дел од трошоците на домаќинствата кои ќе
инсталираат сончеви колектори или геотермални пумпи.
Проценка на потребните финансиски средства: 200.000,00 денари

Буџет