Подигање на јавната свест за придобивките од намалувањето на загадувањето на воздухот и влијанијата на загадениот воздух врз здравјето на луѓето
0%
јануари 23, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Комуникација
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Спроведување на информативни и едукативни кампањи за подигање на јавната свест во однос на здравствените ризици предизвикани од изложеноста на населението на амбиентен воздух со нарушен квалитет.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Поттикнување свесност кај населението за превземање на акции во насока на намалување на загадувањето со цел минимизирање на негативните ефекти врз здравјето предизвикани од зголемено загадување на воздухот
Индикатори за следење на имплементацијата

оценка на здравствените аспекти подрзани со загадувањето на воздухот

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
реализацијата на оваа мерка не бара дополнителни финансиски средства