Оптимизирано управување со сообраќајот во центарот на градот
0%
јануари 23, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Административна
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Воведување на оптимизирано управување со сообраќајот со цел намалување на интензитетот на сообраќај во централните делови на градот преку воведување посебен режим на сообраќај за возила за дотур на стоки, посебен режим за движење на тешки товарни возила низ центарот на градот и синхронизирање на сообраќајот за обезбедување на потребниот сообраќаен проток.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

следење на концентрациите на загадувачки материи во воздухот во централните делови на градот Кавадарци

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
континуирано
Финансии
Буџет
финансиски средства: 300.000,00 денари.