Означување на пешачки зони
0%
февруари 22, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Техничка
Сектор
Сообраќај
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

 Во централното градско подрачје на Општина Гостивар потребно е означување на пешачки зони во кои ќе биде забрането движење на моторни возилаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори

 се очекува мало но на подолг рок значајно влијание врз подобрување на квалитетот на воздухот во градот Гостивар

Цел
намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

површина на означените пешачки зони

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

 се очекува мало но на подолг рок значајно влијание врз подобрување на квалитетот на воздухот во градот Гостивар

Период на имплементација
1-2 години
Финансии

Во буџетот на општина Гостивар за 2022 година предвидени се 400.000,00 денари за Реконструкција на пешачки патеки и патеки за велосипеди и
300.000,00 денари за проширување на зелените површини Проценка на потребните финансиски средства: 600.000,00 денари годишно

Буџет
потребни се финансиски средства за оформување на пешачките зони и изградба на пешачки патеки Во буџетот на општина Гостивар за 2022 година предвидени се 400.000,00 денари за Реконструкција на пешачки патеки и патеки за велосипеди и 300.000,00 денари за проширување на зелените површини Проценка на потребните финансиски средства: 600.000,00 денари годишно