Означување на пешачки зони и зголемување на зелените површини на територијата на градот Кавадарци.
0%
јануари 24, 2024
Оцени ја мерката
Тип
АдминистративнаЈавна свест
Сектор
Зеленило
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
CONMVOCNOx
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Во централното градско подрачје на Општина Кавадарци потребно е означување на пешачки зони во кои ќе биде забрането движење на моторни возила и зголемување на површините со зеленило.Прогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите од сообраќајот
Индикатори за следење на имплементацијата

површина на означените пешачки зони

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
Период на имплементација
1-2 години
Финансии
Буџет
финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно