Изготвување на Програма за енергетска ефикасност и промоција на енергетската ефикасност
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Кавадарци

Со Програмата за енергетска ефикасност ќе се планира динамиката за реконструкција на постоечките објекти во општина Кавадарци со цел обезбедување на енергетската ефикасност и ќе се обезбеди изградбата на новите објекти да ги задоволи барањата за енергетска ефикасностПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на потрошувачката на енергија за греење и ладење со цел намалување на емисиите на загадувачките материи во воздухот
Индикатори за следење на имплементацијата

изготвена Програма за енергетска ефикасност

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Кавадарци
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции во воздух заради намалените количини согорени фосилни горива за загревање
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија, намалени трошоци за набавка на енергенси и зголемена енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

Финансиските средства треба да се обезбедат од буџетот на општина Кавадарци
Проценка на потребните финансиски средства: 300.000,00 денари

Буџет