Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
МЖСППМинистерство за економијаОпштина ГостиварЦентар за развој на Полошки регион

Реконструкација на резиденцијалните објекти со цел зголемување на нивната енергетска ефикасност преку поставување на надворешна изолација на индивидуалните и колективните стамбени објекти, комерцијалните објекти, училиштата, градинките, зградите на локалната администрација и на јавните претпријатија во надлежност на општинатаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на енергетски ефикасни објекти на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции
    во воздух заради намалените количини согорени фосилни горива за
    загревање на домаќинствата
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за греење на домаќинствата, намалени
    трошоци за набавка на енергенси и зголемена енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

Согласно Програмата за развој на Полошкиот плански регион предвидени се активности за Подготовка, промовирање и реализација на проекти за енергетска ефикасност во Полошкиот регион преку која треба да се обезбедат потребните финансиски средства Со ребалансот на буџетот на општина Гостивар за 2022 година предвидени се 3.000.000,00 денари за проекти за енергетска ефикасност Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно

Буџет