Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
0%
февруари 1, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Јавна свест
Сектор
Градежништво
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5 и COPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
МЖСППМинистерство за економијаОпштина ГостиварЦентар за развој на Полошки регион

комерцијалните објекти и јавните згради
Опис на мерката Реконструкација на резиденцијалните објекти со цел зголемување на нивната енергетска ефикасност преку поставување на надворешна изолација на индивидуалните и колективните стамбени објекти, комерцијалните објекти, училиштата, градинките, зградите на локалната администрација и на јавните претпријатија во надлежност на општинатаПрогрес на имплементација

Превземени чекори

потребна е информативна кампања за придобивките од зголемување на енергетската ефикасност на домовите

Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

број на енергетски ефикасни објекти на територија на Општина Гостивар

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар, Центар за развој на Полошки регион, МЖСПП, Министерство за економија
Дополнителни придобивки

значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух, зголемена заштеда на енергија за греење на домаќинствата, намалени трошоци за набавка на енергенси и зголемена енергетска ефикасност 

Период на имплементација
5 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари
годишно

Буџет
Согласно Програмата за развој на Полошкиот плански регион предвидени се активности за Подготовка, промовирање и реализација на проекти за енергетска ефикасност во Полошкиот регион преку која треба да се обезбедат потребните финансиски средства Со ребалансот на буџетот на општина Гостивар за 2022 година предвидени се 3.000.000,00 денари за проекти за енергетска ефикасност Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари годишно