Зголемување на енергетската ефикасност на резиденцијалните и комерцијалните објекти и јавните згради
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

Реконструкација на резиденцијалните објекти со цел зголемување на
нивната енергетска ефикасност преку поставување на надворешна
изолација на индивидуалните и колективните стамбени објекти,
комерцијалните објекти, училиштата, градинките, зградите на локалната
администрација и на јавните претпријатија во надлежност на општинатаПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
Намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции
    во воздух заради намалените количини согорени фосилни горива за
    загревање на домаќинствата
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за греење на домаќинствата, намалени
    трошоци за набавка на енергенси и зголемена енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

можност за обезбедување на финансиските средства од Годишните
програми за намалување на аерозагадувањето донесени од Владата
Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари

Буџет