Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
0%
февруари 1, 2024
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
5 и COPM10PM2
Одговорна институција за спроведување
Општина Гостивар

обезбедување на финансиски средства за субвенционирање на домаќинствата за набавка на инвертер системи за греење и ладењеПрогрес на имплементација

Превземени чекори

број на субвенционирани домаќинства за набавка на инвертери на територија на Општина Гостивар

Планирани чекори

потребна е континуирана кампања за поттикнување на домаќинствата за промена на начинот на загревање на домовите преку користење на инвертер системи. Потребна е дополнителна програма за субвенционирање на ранливите категории (самохрани родители, корисници на социјална помош, инвалидизирани лица и др.)

Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

зголемена заштеда на енергија за греење и ладење на домаќинствата и зголемена енергетска ефикасност

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Гостивар
Дополнителни придобивки

значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух

Период на имплементација
5 години
Финансии

Проценка на потребните финансиски средства: 1.000.000,00 денари годишно или 5.000.000,00 за 5 години

Буџет
континуирано обезбедување на финансиски средства од буџетот на Општина Гостивар Во буџетот на општина Гостивар за 2024 предвидени се 1.000.000,00 денари Проценка на потребните финансиски средства: 1.000.000,00 денари годишно или 5.000.000,00 за 5 години