Зголемена употреба на инвертери за загревање на домаќинствата
0%
декември 10, 2023
Оцени ја мерката
Тип
Субвенција
Сектор
Енергетика
Гасови/Честички кои ќе ги намали оваа мерка
COPM10PM2.5
Одговорна институција за спроведување
Општина Куманово

обезбедување на финансиски средства за субвенционирање на
домаќинствата за набавка на инвертер системи за греење и ладењеПрогрес на имплементација

Превземени чекори
Планирани чекори
Цел
намалување на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот од домаќинствата
Индикатори за следење на имплементацијата

континуирано следење на концентрациите на загадувачките супстанции во
воздухот на територија на Општина Куманово

Одговорна институција за следење на имплементација
Општина Куманово
Дополнителни придобивки
  • се очекува значително намалување на емисиите на загдувачки супстанции
    во воздух
  • значително подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух
  • зголемена заштеда на енергија за греење и ладење на домаќинствата и
    згоелмена енергетска ефикасност
Период на имплементација
5 години
Финансии

континуирано обезбедување на финансиски средства од буџетот на
Општина Куманово или преку програми за финансирање во рамките на
достапните фондови
Проценка на потребните финансиски средства: 3.000.000,00 денари

Буџет